Nghiệm thu cơ sở hạ tầng 10 trạm BTS Hà nam

Nghiệm thu cơ sở hạ tầng 10 trạm BTS Hà nam

Ngày 23/10/2008 Công ty GBS đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và tiến hành nghiệm thu 10 trạm BTS tại Hà Nam với VMS.

Các trạm này thuộc pha 770_2_HIEU CHINH của Trung tâm 1 VMS nằm tại Thành phố Phủ Lý, các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm và Bình Lục.
n

Tên trạm Vị trí Kinh độ Vĩ độ
BTS Phủ Lý TV TP Phủ Lý    
BTS Tiên Ngoại Huyện Duy Tiên    
BTS Trác Văn Huyện Duy Tiên    
BTS Đọi Sơn Huyện Duy Tiên    
BTS Chân Lý Huyện Lý Nhân    
BTS Cầu Không Huyện Lý Nhân    
BTS Chợ Chanh Huyện Lý Nhân    
BTS Hợp Lý Huyện Lý Nhân    
BTS Phố Tâng Thanh Liêm    
BTS Tràng An Huyện Bình Lục    

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *